1.
Onderhavige algemene voorwaarden maken onherroepelijk deel uit van de tussen partijen afgesloten overeenkomst. Zij dienen samen gelezen met eventuele bijzondere voorwaarden vermeld op de voorzijde van de prijsofferte of factuur, welke in geval van strijdigheid voorrang genieten.

2.
Prijsoffertes worden louter ter informatie gegeven en gelden geenszins als een aanbod. De geldigheidsduur ervan is beperkt tot de opgegeven datum; bij afwezigheid daarvan geldt de offerte voor een periode van 30 dagen. Bestellingen en opdrachten zijn pas bindend en geldig na aanvaarding door een bevoegd persoon van bvba DJOE.

De prijsoffertes zijn steeds opgesteld volgens schatting. Wijzigingen en meerwerken worden afzonderlijk aangerekend.

De prijzen opgenomen in de offertes zijn exclusief BTW en vinden hun grondslag in de op de offertedatum geldende tarieven en materiaalkosten; indien tijdens de geldigheidsduur van de offerte de prijzen onderhevig zijn aan een voor bvba DJOE onvoorziene en buiten diens wil gebeurlijke prijsstijging, dan is bvba DJOE gerechtigd de prijzen proportioneel aan te passen.

3.
De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het eventueel voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken.

Iedere opgegeven leverings- of uitvoeringstermijn is benaderend. Overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract. De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

In geval van overmacht heeft de bvba DJOE het recht de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

4.
Bij alle opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen draagt bvba DJOE geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.

Bij het niet (tijdig) bekomen van de vereiste vergunning, heeft bvba DJOE het recht de overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn, welke forfaitair wordt vastgesteld op 20 % van de aannemingsprijs.

In geval van vertraging maar waarbij de overeenkomst niet wordt beëindigd, is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de aannemingsprijs verschuldigd.

5.
De klant dient er zorg voor te dragen dat bij aanvang van de werken de werf bereikbaar en vrij is. Bij gebreke hieraan heeft bvba DJOE het recht de overeenkomst te beëindigen en is de klant een forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel 4, lid 2 en 3 van deze algemene voorwaarden verschuldigd.

6.
Geen enkele schade aan aanpalende eigendommen of goederen, evenmin schade aan voetpaden, tuinmuren, rioleringen etc. (in globo: schade aan derden), bij en door de uitvoering van de door bvba DJOE opgenomen werkzaamheden en uit welke oorzaak dan ook, kan bvba DJOE ten laste worden gelegd. De klant neemt uit hoofde van de aangegane opdracht, bij vrijwaring, geheel op zich.

In geen enkel geval vrijwaart bvba DJOE de klant voor schadeclaims op basis van art. 544 B.W..

7.
Alle geleverde materialen blijven uitsluitend eigendom van bvba DJOE tot op het ogenblik van volledige betaling, zelfs indien deze goederen werden geïncorporeerd of gewijzigd. Bvba DJOE kan bij niet-betaling op kosten en risico van de klant op elk ogenblik de goederen terug ophalen.

De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade

aan en vervreemding van het materiaal van bvba DJOE dat zich op de werf bevindt ter uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht.

De klant neemt voor dit alles een gegoede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, in het voordeel van bvba DJOE. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

8.
Betwistingen over levering, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de vijf dagen na levering, uitvoering en/of facturatie, bij gebreke waaraan de levering, uitvoering of facturatie wordt geacht aanvaard te zijn.

Bvba DJOE is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden.
Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 B.Wb. dienen uiterlijk binnen de maand na uitvoering te worden ingeroepen.

Inzake gebreken waarbij de aansprakelijkheid van bvba DJOE weerhouden zou worden, blijft diens aansprakelijkheid beperkt tot de vervanging ervan en maximaal het bedrag van de bedongen koop- dan wel uitvoeringssom, wat dat onderdeel betreft.

9.
De ingebruikname wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de opdracht en aanvaarding ervan, in zijn totaliteit. Na aanvaarding van het werk draagt bvba DJOE enkel de uitdrukkelijk gegeven waarborgen. De aansprakelijkheid van bvba DJOE is te allen tijde gelimiteerd tot het totaalbedrag van de facturen of aannemingssom.

10.
Alle tot de aanneming noodzakelijke verzendingen geschieden op risico en kosten van de klant.

11.
Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of eraan geen uitvoering kan worden gegeven, is de klant een schadevergoeding van 20 % op het totaalbedrag der aanneming verschuldigd. Is de niet- uitvoering van het contract te wijten aan bvba DJOE, dan is deze een soortgelijke vergoeding verschuldigd aan de klant.

12.
Behoudens andersluidende afspraken of bijzondere voorwaarden, gebeurt de facturatie als volgt:

– 30% voor aanvang van de werken;
– 40% na bekabeling;
– 20% na aansluiting stopcontacten/schakelaars/verdeelbord; – 10% na keuring en oplevering.

Alle facturen zijn contant betaalbaar, uiterlijk 15 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12 % per jaar tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 25 euro. Elke niet-betaling op de vervaldag brengt de integrale eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de klant en doet elke betalingsfaciliteit automatisch vervallen.

Bij gebreke aan tijdige betaling heeft bvba DJOE het onvoorwaardelijk recht de werken stil te leggen, zelfs de werken binnen onderscheiden projecten indien deze voor dezelfde klant worden uitgevoerd, tot de algehele betaling van het verschuldigde bedrag. In voorkomend geval vervalt elke eventueel gemaakte afspraak met betrekking tot leverings- en uitvoeringstermijnen. Het stilleggen van de leveringen en/of werken kan geen recht op schadevergoeding in hoofde van de klant doen ontstaan.

13.
De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.

14.
Uitsluitend het Vredegerecht te Herentals en de Rechtbank van Eerste Aanleg of van Koophandel te Turnhout zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste aanleg kennis te nemen. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.